عملیات سازه بند سنگی ملاتی میجران در کنترل سیلاب موثر است

نوشهر - رئیس اداره آبخیزداری و خاک اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر اثر بخشی عملیات سازه ( بند سنگی ملاتی) آبخیزداری سد میجران رامسر را در کنترل سیلاب حائز اهمیت دانست.

امید شیخ نجارده در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: این سازه در سال ۱۳۹۷ از اعتبارات صندوق توسعه ملی با هدف کنترل سیل، رسوب و حفاظت خاک در حوزه جنگلی میجران رامسر با حجم ۷۰۱ مترمکعب احداث شده و در بارندگی سیل آسای اخیر مملو از آوردهای  ناشی از فرسایش حاصل از سیلاب شد.

وی اظهار داشت  : عملکرد این سازه در جهت کنترل و مهار حجم زیادی از رسوبات در پشت خود و مانع از ورود این رسوبات به مخزن سد میجران و مانع از کاهش حجم ذخیره آب مخزن.( استفاده بهینه از مخزن سد برای ذخیره آب بیشتر) شد.

وی ادامه داد: با کنترل این رسوبات در پشت این سازه سبب تثبیت پروفیل طولی آبراهه و همچنین کاهش شیب آبراهه شد.

این مسئول افزود: این امر  سبب تثبیت دامنه های آبراهه در پشت سازه و در نهایت سبب حفاظت خاک می شود و در نهایت این سازه با کنترل سیلاب سبب شده در پایین دست (جلوی سازه) کمترین تخریب و خسارات را داشته باشیم و حجم خاک زیادی از دامنه آبراهه حفظ گردد.

;