توضیحات رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص شایعات برخورد موشک با هواپیما (فیلم)

;